Paralyses Nursing Home, Kilinochchi

Kanakambikaikulam, Kilinochchi
+94 021 228 2201, +94 77 227 3774

Killinochchi Special Needs Network - Sri Lanka

Malayapuram South, Karachi, Killinochchi
+94 76 657 2395

Association to empower the special needs children - ASSETS

20/2 Sub Post office road, Unit One, Thiruvaiyaru, Kilinochchi
+94 77 509 4390, +94 77 375 3776

Gandhi Nilaya Children Home & Training Centre

D-8,Uruthirapuram,Kilinochchi
+94 21 228 4310, +94 77 720 1461, +94 77 208 1947

Aropanam Boys' Child Development Centre

Uruththirapuram, Kilinochchi
+94 21 228 5088
Subscribe to Kilinochchi